قلعه تاناتوسTuesday, July 29, 2008

و تو چه می دانی
که چه حسی دارد
هر صبح دیدن صلیبی بلند
خیلی بلند
و شاید عیسای مصلوبش
از پنجره اتاقت
وسط تهران
وسطِ وسط امّ القرا
...   
1 حرف
........................................................................................

Home