قلعه تاناتوسTuesday, July 29, 2008

می دونیم که خودشیفتگی و Self-Esteem (شبیه عزت نفس) با هم تفاوت ماهوی دارن.

میتونیم یه قدم جلوتر بذاریم و بگیم خیلی وقتها رابطه معکوس دارن؟

مسأله این است، ماهیت جبرانی خودشیفتگی.   
0 حرف
........................................................................................

Home