قلعه تاناتوسSaturday, July 03, 2004

و بدینوسیله اکیداً به من گفته شد که:
"جگر شیر نداری، سفر عشق مرو!"

خوبه که آدم بعد از هر اتفاقی، سعی کنه ببینه طرف چی داره بهش میگه.
پیام.   
0 حرف
........................................................................................

Home