قلعه تاناتوسSaturday, July 03, 2004

به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت شناس
به خلوتی که در آن اجنبی صبا باشد

لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش
به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد

پس آن گهش ز کرم این قدر به لطف بپرس
که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد


فرزین!
به نظر تو ممکنه برای من هم همین بیاد؟!   
0 حرف
........................................................................................

Home