قلعه تاناتوسWednesday, July 07, 2004

یک بوسه برای بدرقه
دو گام فاصله تا بغض.
سیگارم را تو روشن کردی!
دریغا
کودکی با دو چشم درشت
در پی باد،
و نان فروشی خسته
در سایه سار پسین پیاده رو.

داس ها در مزرعه می میرند
پدرانمان
در کارخانه های نان.

سید علی صالحی   
0 حرف
........................................................................................

Home