قلعه تاناتوسWednesday, July 07, 2004

صدای هایده یه خاصیت فوق العاده داره، که هیچکس دیگه به این شدت نداره.
خاطرات رو درست جلوی چشمت زنده میکنه.انگار همین لحظه...

دوستی میگفت عشق یعنی هایده و شراب.   
0 حرف
........................................................................................

Home