قلعه تاناتوسFriday, July 16, 2004

هرکار می کنم...هر کلکی می زنم...هر نوار شادی که تو ضبط میذارم...نمیشه!
عصر جمعه آدم به هیچ وجه نباید تنها باشه.
این دفعه صدم بود که اینو گفتمً   
0 حرف
........................................................................................

Home