قلعه تاناتوسSaturday, July 17, 2004

تموم غم و استرس دنیا، به لذت پریدن تو حوض آب یخ بعد از یه سونای خشک اساسی نمی ارزه.
من اینو امروز بعد از اینکه دیدم مایکرویو رو با 9 افتادم فهمیدم.   
0 حرف
........................................................................................

Home