قلعه تاناتوسSunday, July 25, 2004

و دیریست که حضرت حق هم به من بیچاره فازی نمی دهد.
حد اقل در ظاهر.

واسه خودمون یه خدا داشتیم ها...   
0 حرف
........................................................................................

Home