قلعه تاناتوسTuesday, July 27, 2004

نیرزد این جهان بدین که بهر دل، دل شکنی...

فکر می کردم یاد گرفته ام.
ولی ...   
0 حرف
........................................................................................

Home