قلعه تاناتوسSunday, June 22, 2008

...
چیزهایی هم هست
لحظه هایی پر اوج
مثلاً شاعره ای را دیدم
آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش
آسمان تخم گذاشت
و شبی از شب ها
مردی از من پرسید
تا طلوع انگور
چند ساعت راه است؟
...   
1 حرف
........................................................................................

Tuesday, June 17, 2008

...
ای جان حدیث ما بر دل دار باز گو
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود
...   
0 حرف
........................................................................................

Monday, June 09, 2008

نه آن چنان به تو مشغولم ای بهشتی روی
که یاد خویشتنم در ضمیر می آِید

ز دیدنت نتوانم که دیده بربندم
وگر مقابله بینم که تیرمی آید   
0 حرف
........................................................................................

Home